ภาพบรรยากาศ บริษัท เครเดนซคอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556